Szkolenie ONLINE: Prawo Pracy – Zatrudnianie młodocianych pracowników

cena netto: 850 zł /os
 • 5 listopada 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz program szkolenia: pdf

Opis i cel szkolenia

Ideą zajęć jest zapoznanie uczestników z aktualną i przekrojową wiedzą na temat zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego oraz dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi do praktycznego stosowania przepisów prawa pracy przez dział personalny w ich organizacji.

Zajęcia skierowane są szczególnie do osób odpowiedzialnych za realizację procesów pracowniczych i stosowanie prawa pracy w imieniu pracodawcy. Szkolenie ma głównie charakter warsztatowy, w którym praktycznie – na wzorach i przykładach – prezentowane są zagadnienia zarządzania zatrudnieniem młodocianych pracowników.

Korzyści dla uczestników

 • ugruntowanie praktycznych umiejętności z zakresu stosowania przepisów prawa pracy
 • wyposażenie w gotowe do stosowania narzędzia i metody pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe zarządzanie sprawami pracowniczymi
 • umiejętność przekształcania obowiązków nakładanych na pracodawców przez prawo pracy na regulacje wewnętrzne, a następnie na wzory postępowań
 • dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań

Metody szkolenia

 • równoważenie wykładu i warsztatu – transfer wiedzy, analizy przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników
 • obrazowanie omawianych treści z wykorzystaniem diagramów, wykresów i tabel
 • praca na przykładach orzeczeń, wzorach dokumentów, aktach prawnych
 • sesje pytań i odpowiedzi

Czas trwania

6 godzin – 1 dzień szkoleniowy

Program szkolenia

Dzień 1

1. Definicja pracownika młodocianego
2. Zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego w prawie pracy
 • formy i podstawa przygotowania zawodowego
 • szczególne zasady nawiązywania stosunku pracy z młodocianym
 • treść umowy, budowa wzoru umowy
 • badania profilaktyczne
 • informacja o ryzyku zawodowym
 • szkolenia z zakresu bhp
 • prace wzbronione młodocianym
 • rozwiązywanie umów o pracę, przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę
3. Czas pracy młodocianego
 • normy, wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego
 • ustalanie grafiku pracy w praktyce
 • łączenie nauki w szkole z czasem pracy
 • wymiar i zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych
4. Obowiązki pracodawcy oraz wymagania dotyczące instruktorów praktycznej nauki zawodu, opiekunów pracowników młodocianych
5. Obowiązki pracownika młodocianego
6. Wynagrodzenie pracowników młodocianych
 • wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia
 • podatki, składki ZUS
 • wynagrodzenie za czas nauki w miesiącu, w którym młodociany był nieobecny w pracy
7. Dokumentowanie zatrudnienia młodocianych
 • zawiadomienie urzędu miasta/gminy o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 • rejestrowanie w ZUS
 • karty ewidencji czasu pracy
 • akta osobowe pracownika młodocianego
 • świadectwo pracy
8. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe, przy wykonywaniu prac lekkich lub umowy zlecenia
9. Praktyka zatrudniania pracowników młodocianych
 • na co należy szczególnie zwrócić uwagę zatrudniając młodocianych w celu przygotowania zawodowego
 • wytyczne do ustawienia systemu kadrowo-płacowego w firmie

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 8:40
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Przerwa13:00 - 13:30
Zajęcia13:30 - 15:00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 850 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia w wersji pdf., możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 5 listopada 2024 ONLINE
Video Conference Rooms zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz program szkolenia: pdf

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00