Szkolenie: Zarządzanie zakupami i logistyką

Opis i cel szkolenia

Pierwsza część szkolenia zarządzania zakupami i logistyką skierowana jest do wewnątrz organizacji. Szkolenie kompetencji twardych, zawiera bardzo dużo narzędzi skonfigurowanych w excelu (do dyspozycji uczestników) oraz modeli zarządzania, nadawania struktury, organizacji pracy, raportowania, mierzenia wskaźników etc. Szkolenie ma charakter bardzo praktyczny, prezentowane narzędzia i modele stosowane są w praktyce na co dzień w pracy trenera. Szkolenie w formie intensywnych warsztatów wspierane prezentacją i wykładem

Korzyści dla uczestników

  • stworzysz plan generowania oszczędności dla twojej firmy
  • poznasz metodologie liczenia oszczędności w zakupach biznesowych
  • poznasz narzędzie pozwalające szacować potencjał oszczędnościowy poszczególnych kategorii zakupowych
  • stworzysz plan zarządzania dostawcami i relacjami z partnerami wewnątrz organizacji
  • zdobędziesz wiedzę praktyczną od prowadzącego aktywnego zawodowo

Metody szkolenia

  • Warsztat
  • Interaktywny wykład
  • Przentacja multimedialna
  • Case study
  • Dyskusja

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł I – Rola i ranga działu zakupów i logistyki w firmie.

Wprowadzenie:
Dlaczego firmy tworzą działy zakupów? W jaki sposób dział zakupów i logistyki dodaje wartość firmie? Czy jest to tylko zapewnienie ciągłości dostaw, zapewnienie konkurencyjnych cen kupowanych surowców? Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi zagadnieniami z zakresu łańcucha dostaw i jego analizy. Poznają zasady analizy procesów i relacje między Działem Zakupów a pozostałymi działami w firmie, budują przykładową (opartą na swoich danych) mapę relacji oraz mapę procesu zaopatrzenia lub zakupu. W dalszej części ustalimy jakie są cele działu zakupów, jak rozliczać się ze swojej pracy (mierników jest naprawdę bardzo dużo – wybierzemy te najwłaściwsze dla biznesu każdego z uczestników). Omówione zostaną zasadnicze obszary działań prowadzące do optymalizacji kosztowej. Uczestnicy zapoznają się z modelem Silnika Optymalizacji Kosztowej, na podstawie którego ustala się plany działań redukcji kosztów oraz rozlicza pracę działu zakupów i logistyki. Nauczymy się również w jaki sposób wykorzystywać zasoby dostawców do pracy dla nas i jak kontrolować postępy prac. Wszystkie zagadnienia wsparte są narzędziami skonfigurowanymi w excelu.

Realizowane zagadnienia:
1. Rola Działu Zakupów i Logistyki w nowoczesnym przedsiębiorstwie – podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania.
2. W jaki sposób Zakupy i Logistyka kontrybuuje do wyników finansowych firmy EBIT i ROA – cele strategiczne optymalizacji kosztowej
3. Relacje pomiędzy procesami zakupów a innymi procesami przedsiębiorstwa (KPI zakupowe).
4. Gdzie szukać oszczędności – model Silnika Optymalizacji Kosztowej (SOK).
5. Strategiczne zarządzanie zewnętrznymi zasobami w procesach realizacji oszczędności.
6. Wykorzystanie zasobów dostawców (wiedzy i doświadczenia w swoich branżach) do pracy nad optymalizacją kosztową naszej firmy.
7. Zasady organizacji warsztatów optymalizacyjnych z wykorzystaniem dostawców (model IGW)

Moduł II – Zarządzanie logistyką w łańcuchu dostaw.

Wprowadzenie:
Omówienie na praktycznych przykładach mechanizmów zarządzania zapasami w dwóch oddzielnych systemach: pull i push (popyt zależny i niezależny) – zastosowanie odpowiednich narzędzi to klucz do sukcesu. W czasie praktycznych ćwiczeń uczestnicy pracują z systemami opartymi na mechanizmach Lean i Agile, połączenie planu produkcji z zapotrzebowaniem materiałowym – sterowanie zapasem na podstawie planów produkcji i dostępnych zapasów. Na podstawie przygotowanych danych przeprowadzą analizy ABC oraz XYZ wg kryteriów istotnych dla procesu zaopatrzenia. Omawiane są strategie współpracy dla wybranych towarów / dostawców – JiT, VMI. W warunkach popytu niezależnego zostaną omówione podstawy prognozowania i wpływu poziomu zapasów na koszty przedsiębiorstwa. Jak optymalizować wielkość partii kupowanych lub produkowanych – omówienie narzędzi pozwalających uzyskać niski koszt gromadzenia (dostaw) i utrzymania zapasu (MOQ oraz MPQ). Odrębnym omawianym zagadnieniem jest określenie i optymalizacja zapasu bezpieczeństwa, uwzględniającego zarówno zmienność popytu jak i jakość dostaw. Podsumowaniem modułu będzie ćwiczenie w którym uczestnicy będą samodzielnie sterować poziomem zapasu wybranego indeksu, celem ćwiczenia będzie zarówno uzyskanie wysokiego poziomu obsługi jak również możliwie niskiego całkowitego kosztu zarządzania zapasami.

Realizowane zagadnienia:
1. Omówienie modeli logistycznych (Lean oraz Agile) jakie są różnice, kiedy stosować i jak łączyć te dwa różne podejścia.
2. Zapas bezpieczeństwa – kształtowanie i optymalizacja (analiza ABC i XYZ oraz analiza ryzyka).
3. Definiowanie ryzyka oraz model analizy ryzyka w łańcuchu dostaw.
4. Model VMI (Vendor Managed Inventory) oraz CS – stock konsygnacyjny – zasady tworzenia na wybranym przykładzie
5. Analiza kosztów produkcyjnych oraz kosztów magazynowania
6. Ustalanie dostaw JIT oraz KANBAN we współpracy z dostawcą
7. Zastosowanie Cross Dockingu
8. Porównanie wad i zalet transportu własnego i wynajmowanego
9. Optymalizacja zapasu w łańcuchu dostaw.

Dzień 2

Moduł III – Zarządzanie kosztami i kategoryzacja zakupów

Wprowadzenie:
W jaki sposób ustrukturyzować pracę działu zakupów, jak podzielić kupowane produkty i usługi? Omówimy zasady tworzenia kategorii zakupowych, oraz podziału pracy, w taki sposób, żeby w pierwszej kolejności zajmować się rzeczami ważnymi dla biznesu. W dalszej części zostaną omówione zasadnicze działania związane ze szczegółową analizą struktury kosztowej. Ustalimy zasady tworzenie modeli kosztowych (Should Cost Model) oraz modeli TCO (Całkowity Koszt Posiadania). Nauczymy się wykorzystywać dane analityczne w tym model TCO i CBD w procesie negocjacji i wyboru dostawcy. Przeanalizujemy proces wyboru dostawcy i najbardziej newralgiczne dla działu zakupów punkty procesu. W dalszej części omówione zostaną narzędzia służące do zarządzania kosztami surowców bazowych i minimalizacji ryzyka wzrostów cen – czyli jak zminimalizować ryzyko wahań cen surowców.

Realizowane zagadnienia:
1. Kategoryzacja zakupów jako podstawa organizacji pracy kupców.
2. Zasady tworzenia modelu TCO
3. Analiza modelu Should Cost Model oraz TCO na wybranych przykładach
4. Wykorzystanie modelu TCO w procesie negocjacji i wyboru dostawcy
5. Wykorzystanie narzędzi finansowych oraz zasady bezpiecznych i elastycznych kontraktów terminowych
6. W jaki sposób połączyć zadania operacyjne Logistyki i Zakupów do wyników finansowych firmy EBIT i ROA – cele strategiczne optymalizacji kosztowej
7. One Pager – od czego zacząć pracę?

Moduł IV – Zarządzanie dostawcami , wybór, ocena współpracy i rozwój.

Wprowadzenie:
Wybór i ocena dostawców to kluczowe elementy w procesie zaopatrzenia. W module uczestnicy budują analizę dostawców wg różnych kryteriów. Rozpoczynamy pracę od oceny aktualnej bazy dostawców oraz ustalenia planu rozwoju dostawców oraz zarządzania ryzykiem braku dostaw. Na konkretnym przykładzie stworzymy narzędzie oceny dostawcy (w oparciu z system VDA) wykorzystywane w procesie wyboru dostawcy. Narzędzie oceny ryzyka współpracy – zanim nawiążemy współprace. W dalszej części zbudujemy profesjonalne narzędzie oceny bieżącej współpracy z dostawcami oraz omówimy w jaki sposób oceniać współpracę z dostawami. Uczestnicy stworzą system oceny dostawców. Omówione zostaną możliwości nowoczesnych systemów informatycznych. Jak usprawnić wymianę informacji z dostawcami i wewnątrz firmy, automatyzacja procesu oceny dostawców.

Realizowane zagadnienia:
1. Kryteria wyboru i oceny dostawcy – omówienie i praktyka stosowania.
2. Modelowanie preferencji w ocenie dostawców
3. Zastosowanie macierzy Kraljic oraz „modelu wiatraka” w ocenie strategicznej dostawców.
4. Zarządzanie ryzykiem braku odstaw (dostawcy strategiczni i wąskie gardła)
5. Zarządzanie w sytuacji dużej ilości dostawców (tzw. produkty grupy C)
6. OTIF – przykład zastosowania , obliczania i automatyzacja wskaźnika.
7. Określanie ryzyka współpracy z dostawcą – metodologia zaczerpnięta z VDA
8. Oceny możliwości, ocena kompetencji oraz stabilności finansowej i zagrożenia upadłością.
9. Narzędzia oceny bieżącej współpracy z dostawcą. Modelowanie wskaźników OTIF, OLIP oraz wskaźników jakościowych
10. Model oceny wsparcia technicznego, serwisu posprzedażowego, innowacyjności dostawców.
11. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie oceny dostawców.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00