Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

cena netto: 1.750 zł /os
 • 17 - 19 czerwca 2020 Kraków
Hotel Campanile Kraków *** zapisz się
 • 21 - 23 września 2020 Wrocław
Hotel Novotel Wroclaw City *** zapisz się
 • 9 - 11 grudnia 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf
Ocena szkolenia (w skali do 5)
4,92
Ekspert prowadzący

Przemysław Lisek

Zarządzanie projektami

Absolwent studiów magisterskich Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na specjalności Logistyka oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami na Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni. Doświadczony menedżer projektów, trener i konsultant biznesowy. Na początku kariery związany z zarządzaniem projektami marketingowymi i organizacją dużych, międzynarodowych i krajowych konferencji i kongresów. Jako dyrektor zarządzający spółki turystycznej nabył […]

Opis i cel szkolenia

Szkolenie pozwala zapoznać uczestników z całościowym spojrzeniem na zarządzanie projektami w organizacji zarówno poziomu osoby odpowiedzialnej za ich realizację, kluczowych członków zespołów projektowych oraz menedżerów decydujących o przydzielaniu zasobów do projektów. Dzięki przejściu w formule warsztatu przez wszystkie etapy projektu związane z definiowaniem jego założeń, planowaniem terminów, zasobów, analizą ryzyk, planem przeglądów i raportów postępu, wreszcie z zamknięciem i rozliczeniem realizacji celów uczestnicy będą mogli wkomponować poznane narzędzia w przyjęty w organizacji standard realizacji projektów i obowiązujące procedury.

Celem szkolenia jest wzmocnienie świadomości funkcjonowania projektów w organizacji i dostarczenie skutecznych metod i narzędzi do ich sprawnego zarządzania, w szczególności:

 • Definiowania celów i uzasadnienia biznesowego przedsięwzięć
 • Rozpoznawania wymagań i zakresu projektów z uwzględnieniem ryzyk
 • Budowania sprawnego zespołu w ramach dostępnych zasobów oraz korzystając z dostawców zewnętrznych
 • Usprawnienie przepływu informacji w projekcie

Korzyści dla uczestników

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Doskonale rozpoznawać w procesie zarządzania elementy typowo projektowe (niepowtarzalne) i procesowe (powtarzalne, proceduralne)
 • Osadzić projekt w strukturze organizacyjnej i nadać mu poziom priorytetu spójny z celami strategicznymi.
 • Definiować punkty krytyczne projektu oraz bramki decyzyjne pozwalające w porę przerwać projekt albo dostosować go do zmieniających się wymagań.
 • Stosować typowe techniki i metody rekomendowane przez najlepsze praktyki zarządzania projektami i wybrać z nich niezbędne minimum wspierajace osiągnięcie sukcesu projektu.
 • Uzyskać większą kontrolę nad przebiegiem projektu oraz ostatecznym uzyskiwaniem założonych celów wraz z ich jednoznacznym rozliczeniem.
 • Nadać obecnie i w przyszłości realizowanym projektom powtarzalnej struktury, co pozwoli na zmniejszenie poziomu przypadkowości w zarządzaniu całym portfelem projektów.

Metody szkolenia

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez:

 • Warsztat oparty na realnych przykładach z życia biznesowego uczestników
 • Case study (opisy, przykłady z praktyki uczestników)
 • Prezentacje merytoryczne
 • Dyskusje moderowane
 • Ćwiczenia pobudzające kreatywne myślenie

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne – 3 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Uporządkowanie głównych pojęć

 • Różnica między pracą operacyjną (procesową) a zadaniami projektowymi
 • Główne ograniczenia projektu i zarządzanie relacjami między nimi – zakres, czas, budżet
 • Cykl życia projektu z uwzględnieniem jego specyfiki – od modelu sztywnego do podejścia adaptacyjnego. Jak wykorzystać silne strony każdego z tych podejść i stworzyć hybrydę dopasowaną do potrzeb i specyfiki organizacji

Szkolenie zacznie się od części prezentacyjnej wspartej moderowaną dyskusją z uczestnikami. Pozwoli to trenerowi lepiej zapoznać się z poziomem świadomości projektowej uczestników i wypracować wspólny i jednolity dla wszystkich zestaw pojęć wykorzystywany w dalszej części szkolenia.
Uzupełnieniem do prezentacji będzie ćwiczenie „Projekt-Zadanie-Proces” dopinające proces budowania jednolitego języka

2. Inicjacja projektu

 • Tworzenie uzasadnienia biznesowego projektu
 • Definiowanie celów – od problemu do rozwiązania, poprzez cele realizacyjne aż po mierniki oceny ich osiągnięcia
 • Struktura zarządzania projektem – Sponsor albo Komitet Sterujący, kierownik projektu, zespół projektowy, inni interesariusze – poziomy odpowiedzialności i uprawnień
 • Analiza wymagań – czego tak naprawdę oczekują kluczowi interesariusze
 • Zarządzanie ryzykiem – analiza ryzyk projektu względem całej organizacji i ryzyk realizacji samego projektu
 • Plan Komunikacyjny – zasady obiegu informacji, organizacji spotkań, PR projektu w organizacji

Od tej części szkolenie będzie przebiegać z dominującą formułą warsztatu. Uczestnicy połączeni w max 5-osobowe zespoły pracować będą nad wybranymi przez siebie projektami. Scenariusz zakłada, że uczestnicy wymyślą na gorąco propozycje projektów osadzonych w realiach swojej organizacji, jednocześnie nie takich, które były, bądź akurat są realizowane. Zapewni to z jednej strony lepsze utożsamienie się z projektem i szukanie pomysłów na przeniesienie nowopoznanych metod na własne życie zawodowe a jednocześnie nie będą mieli oporów podczas szkolenia, aby eksperymentować.
Scenariusz szkolenia zakłada przechodzenie przez grupy projektowe krok po kroku metodą od ogółu do szczegółu do kolejnych metod doprecyzowujących wiedzę na temat projektu i dających możliwość wykonania zmian w pierwotnych założeniach, o ile zostaną wykryte w nich błędy.

Dzień 2

3. Planowanie projektu

 • Struktura Podziału Prac (WBS) – definiowanie szczegółowego zakresu projektu i jego produktów cząstkowych
 • Diagram Sieciowy – określenie zależności między wszystkimi zadaniami w projekcie, pierwsza analiza terminów, zadań krytycznych i optymalizacja czasu trwania projektu
 • Harmogram – przeniesienie planu na oś czasu (Wykres Gantta), analiza zasobów.
 • Kamienie Milowe – ważne punkty kontroli zakresu i zaplanowane miejsca dużych bezkosztowych zmian w projekcie – korzyści finansowe z podejścia etapowego
 • Plan Zarządzania Ryzykiem – szczegółowa identyfikacja ryzyk, określenie ich wielkości, wybór metod mitygacji ryzyk i określenie odpowiedzialności za monitorowanie konkretnych ryzyk

Dalsza część warsztatu to poznanie metod związanych z planowaniem. To czas dla uczestników na uświadomienie sobie, czy wcześniej poczynione założenia projektowe (Po co? Co?) dadzą się zrealizować w praktyce (Jak? Kiedy? Kim? Za ile?)
Metody planistyczne mają pokazać uczestnikom, jakie ryzyka mogą pojawić się w ich projektach w toku ich realizacji i jak można zarządzać tymi ryzykami na etapie przygotowania projektu do realizacji.
Mocną stroną warsztatu planowania będzie praca zespołowa uczestników, podczas której będą mogli „zetrzeć” swoje wyobrażenie projektu, jego przebieg a nawet cele. Pozwoli to im też zrozumieć, z jakimi wyzwaniami i przeszkodami organizacyjnymi mogą borykać się współpracownicy z innych obszarów organizacji i czemu ma to wpływ na możliwe zakłócenia w realizowanych projektach

Dzień 3

4. Realizacja i kontrola przebiegu projektu

 • Zarządzanie zmianami – procedury vs. podejście elastyczne
 • Raporty okresowe i na kamieniach milowych – metody monitorowania projektu z poziomu Sponsora

W tej części trener wskaże uczestnikom, jak używać wypracowanych wcześniej narzędzi i metod do procesu monitorowania i kontroli projektu. Jak pracować z komunikacją w projekcie zarówno w ramach członków zespołu, sponsora, jak i interesariuszy zewnętrznych.

5. Zamykanie projektu

 • Podsumowanie na końcu projektu
 • Formalne rozliczanie projektu
 • Przekazywanie produktów projektu do życia w działalności operacyjnej i standardy monitorowania skutecznosci wdrożenia
 • Zbieranie doświadczeń z projektów – podejście systemowe pod kątem uczącej się organizacji

Podsumowanie projektu połączone będzie z podsumowaniem szkolenia. Trener wskaże dobre praktyki zamykania projektów, rozliczania efektów i uruchamiania monitorowania procesu poprojektowego.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1750 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu: jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub on-line

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT podlega ZWOLNIENIU. W tym celu należy uzupełnić i przesłać podpisane oświadczenie.

wzór oświadczenia
 • 17 - 19 czerwca 2020 Kraków
Hotel Campanile Kraków *** zapisz się
 • 21 - 23 września 2020 Wrocław
Hotel Novotel Wroclaw City *** zapisz się
 • 9 - 11 grudnia 2020 Warszawa
Szawa Conference – OXYGEN PARK zapisz się
 • Pobierz formularz rejestracyjny: doc pdf
 • Pobierz ofertę: pdf

Kontakt

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

Justyna Świętochowska

Starszy spec. ds. szkoleń

Michał Zalewski

Starszy spec. ds. szkoleń

zobacz więcej

OneStepUp Sp. z o. o.

Biuro: Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Rozumiem