Szkolenie: Prawo Pracy w 2023/2024 – najważniejsze zmiany

Opis i cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie w sposób praktyczny najnowszych zmian w prawie pracy.

Szkolenie praktyczne skierowane do Specjalistów działów HR, kadr i płac, którzy chcą w sposób kompleksowy usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu spraw kadrowych. Szkolenie kierowane jest również do kadry zarządzającej.

Korzyści dla uczestników

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy będą mieli okazję usystematyzować oraz udoskonalić swoją wiedzę w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • nowych zasad przetwarzania danych osobowych zarówno kandydatów do pracy jak i pracowników;
 • zasad rozliczania czasu pracy oraz urlopów pracowniczych;
 • praktycznych aspektów rozwiązywania umów o pracę;
 • prawnych aspektów dopuszczalności stosowania monitoringu, w tym kontroli trzeźwości pracownika;
 • tworzenia w przedsiębiorstwie Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • najnowszych zmian w funkcjonowaniu Związków Zawodowych;
 • rodzajów odpowiedzialności, zarówno pracodawcy jak i pracownika HR, za naruszenie przepisów o ochronie danych;
 • pozakodeksowych form zatrudnienia;
 • najnowszych zmian w kodeksie pracy dotyczących wydawania świadectw pracy, uprawnień rodzicielskich, przedawnienia roszczeń pracowniczych oraz przeciwdziałania mobbingowi;

Metody szkolenia

 • praca w małych grupach,
 • dyskusje na forum,
 • studia przypadków,
 • scenki rodzajowe,
 • przypadki indywidualne Uczestników, możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Przedsiębiorca rekrutuje:
 • ogłoszenie o pracę – jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?
 • znaczenie zgody – przygotowanie klauzul rekrutacyjnych (case study);
 • pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) – ustalenie dopuszczalności takich metod;
 • jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika?
 • dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny;
 • sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne);
 • obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec kandydatów;
 • okres przetwarzania danych kandydatów;
 • CV bez projektu rekrutacyjnego – jak się zachować?;
 • „Czarne listy” kandydatów;
 • korzystanie z agencji pośrednictwa zatrudnienia (jak skonstruować umowę z pośrednikiem);
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów po zmianach;
2. Przedsiębiorca zatrudnia:
 • nawiązanie stosunku pracy;
 • rodzaje umów o pracę;
 • treść umowy o pracę – obowiązkowe elementy;
 • dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o pracę;
 • kwestionariusz osobowy pracownika po zmianach;
 • obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec pracowników;
 • dokumentacja dotycząca czasu pracy – zmiana zasad przechowywania dokumentacji;
 • dostęp do danych osobowych przez poszczególnych pracowników organizacji;
 • przetwarzanie danych osobowych:
  na potrzeby medycyny pracy;
  na potrzeby świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniach;
  pracowników w relacji Pracodawcy z organizacją związkową;
  w związku z dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi oferowanymi przez Pracodawcę;
3. Dokumentacja pracownicza – nowe zasady prowadzenia:
 • akta osobowe pracownika – co powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych;
 • elektronizacja akt osobowych;
 • w jaki sposób przeprowadzić przejście z prowadzenia dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 • obowiązki Pracodawcy w związku ze zmianą sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • obowiązki Pracodawcy w związku z nowymi okresami przechowywania dokumentacji pracowniczej– 50 lat i 10 lat;
 • kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej;
4. Czas pracy:
 • zasady rozliczania czasu pracy;
 • zasady prowadzenia dokumentacji (listy obecności, harmonogramy pracy);
 • systemy czasu pracy;
 • godziny nadliczbowe;
 • pora nocna;
 • niedziele i święta;

Dzień 2

5. Urlopy pracownicze:
 • ustalanie wymiaru urlopu;
 • zasady prowadzenia dokumentacji;
 • rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy);
6. Stosowanie kontroli Pracowników:
 • monitorowanie w miejscu pracy – monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej,
 • monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności;
 • wizerunek Pracownika i jego ochrona;
 • kontrola trzeźwości Pracownika;
7. Świadectwa pracy – nowe zasady sporządzania:
 • zmiany od 04.05.2019 r.
 • zmiany od 07.09.2019 r.
8. Inne pozakodeksowe formy zatrudnienia:
 • zakres dokumentacji tworzonej dla osób na umowach cywilnoprawnych;
 • zakres danych pozyskiwanych od takich osób;
 • okresy przechowywania dokumentacji;
9. Przedsiębiorca rozstaje się z pracownikiem – praktyczne aspekty:
 • rozwiązanie umowy:
  na mocy porozumienia stron;
  za wypowiedzeniem;
  bez wypowiedzenia;
 • wygaśnięcie stosunku pracy;
 • jak wręczyć pracownikowi wypowiedzenie;
10. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO:
 • administracyjna;
 • karna;
 • cywilna;
 • przedsiębiorcy;
 • pracownika;
11. Związki zawodowe – omówienie najnowszych zmian:
 • nowe zasady uczestnictwa w organizacji związkowej – rozszerzenie grup uprawnionych;
 • nowe zasady reprezentatywności;
 • problematyka rozwiązywania sporów między związkami zawodowymi a pracodawcą;
12. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – omówienie najważniejszych zagadnień:
 • co to jest PPK?
 • harmonogram wprowadzenia PPK;
 • co PPK oznacza dla pracodawcy, a co dla pracownika?
 • mechanizm działania PPK.
13. Omówienie zmian w kodeksie pracy po nowelizacji od 07.09.2019r.
 • Nowe zasady wydawania świadectw pracy;
 • Nowe uprawnienia rodzicielskie;
 • Przedawnienie roszczeń pracowniczych;
 • Rewolucyjne zmiany w zakresie przeciwdziałania mobbingowi;

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00