Szkolenie: Kierowanie zespołem – z wykorzystaniem Raven13

Opis i cel szkolenia

Obecnie nie wystarczy być już tylko dobrym kierownikiem, dziś trzeba być menedżerem przyszłości. Menedżerem przyszłości, który potrafi jednocześnie przewodzić zmianom, projektować rozwiązania, mobilizować pracowników własnym przykładem, który potrafi być elastyczny, empatyczny, komunikatywny, pozytywnie nastawiony do ludzi i ich twórczych wysiłków, partycypacyjny, i który przede wszystkim doprowadzi do uzyskania najwyższych wyników, bo miarą dobrego kierownika jest to, jakie wyniki uzyskuje każdy członek jego zespołu. To jednak nie wszystkie wymagania stawiane przed kadrą kierowniczą.

Firmy z okresu gospodarki 4.0., w którą w przyspieszonym tempie właśnie wchodzą, poszukują kierowników otwartych na rozwój własny i swoich podwładnych, Kierowników kreatywnych, którzy potrafią być liderami traktującymi ludzi jako najważniejszy intelektualny majątek firmy, kierowników, którzy potrafią tworzyć w firmie kulturę opartą na zaufaniu i współpracy kreując ją przede wszystkim przez własne autentyczne zachowania i postawy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za kierowanie zespołami pracowniczymi na różnych poziomach zarządzania. Dla osób posiadających już doświadczenie menadżerskie, stosujących już wiele narzędzi menedżerskich, a jednocześnie chcących poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności również w obszarze nowoczesnych aspektów zarządzania.

Dlatego w założeniach celu głównego, to aktywny i dynamiczny warsztat oparty na treningowych metodach, wymagających i wymuszających aktywność indywidualną oraz interakcje i współdziałanie wśród uczestników szkolenia. To warsztat z wykorzystaniem między innymi hybrydowej symulacji Raven13.

Cele szkolenia:

 • zidentyfikowanie umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania zespołami pracowniczymi – zwrócenie uwagi na takie elementy jak inteligencja emocjonalna, wywieranie wpływu, umiejętność odkrywania motywacji członków zespołu oraz psychologiczna i socjologiczna wiedza na temat procesów grupowych i natury ludzkiej
 • identyfikowanie i korygowanie własnych zachowań w symulowanych sytuacjach menedżerskich
 • pogłębianie wiedzy na temat doboru stylu kierowania do możliwości i sytuacji pracowników;
 • poznanie nowoczesnych metod i sposobów kierowania ludźmi w zespołach, zdobycie wiedzy na temat roli kierownika w procesie budowania zespołu
 • zdobycie wiedzy na temat zastosowania odpowiedniego sposobu motywowania, który będzie możliwy do zrealizowania (potrzeby organizacji), i który będzie skuteczny (potrzeby pracowników);
 • poznanie form rozwoju pracowników jako czynnika wpływającego na osiąganie celów i motywację pracowników
 • uzyskanie wiedzy o budowaniu efektywnego systemu komunikacji w zespole
 • poznanie stylów funkcjonowania społecznego i ich wpływu na sposób komunikowania się w zespole jak również reakcji w sytuacjach konfliktu
 • identyfikacja przyczyn konfliktów w zespole oraz sposobów reakcji na nie
 • poznanie i przećwiczenie wybranych modeli udzielania informacji zwrotnej pracownikom
 • zrozumienie konieczności budowania autorytetu i rozwijania kompetencji kierownika przyszłości oraz płynących z tego korzyści dla zespołu, organizacji i lidera.

Szkolenie polecamy grupie kierowników zespołów lub kierownikowi i jego zespołowi.
Zobacz terminy szkolenia otwartego

leadership

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy po tym szkoleniu:

 • zrozumieją na czym polega nowoczesne kierowanie zespołem oraz będą znali kluczowe jego zasady
 • doświadczając praktycznie zadań kierowniczych, rozwiną umiejętności menedżerskie, uświadamiając sobie własne luki kompetencyjne
 • będą wiedzieli jakich kompetencji od kierowników oczekują współczesne organizacje i współczesne zespoły i w związku z tym
 • będą mogli zweryfikować własne codzienne działania z tym, co rzeczywiście wymagane jest od współczesnych kierowników
 • będą mieli wiedzę na temat własnych nawykowych zachowaniach w sytuacji stresu, presji czasu, natłoku zadań i wysokiej zmienności, co może stać się punktem wyjścia do ewentualnych zmian
 • będą znali zasady komunikowania się z zespołem zarówno w formach indywidualnych rozmów jak i różnych rodzajów spotkań zespołowych
 • będą wiedzieli jak wpływać na motywację i zaangażowanie pracowników oraz po-przez jakie działania wywierać wpływ na zespół
 • wyjdą z wiedzą na temat zasad budowania zespołu i tego, od czego zależy jego efektywność
 • utrwalą zasady budowania autorytetu kierownika
 • rozwiną umiejętności komunikowania się w sposób precyzyjny i skoncentrowany na współpracy.
 • spełnią jedno z wielu kluczowych zadań współczesnego kierownika – biorąc udział w działaniu rozwojowym, pozytywnie zamodelują zachowanie ludzi w zespole.

Metody szkolenia

Warsztat prowadzony jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń, oraz analizy i symulacji realnych zdarzeń, z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy. Forma zajęć daje możliwość zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności, oraz umożliwia wdrożenie zdobytej wiedzy w organizacji.

Przykładowe narzędzia i metody szkoleniowe:

 • dyskusje moderowane,
 • działania w grupach zadaniowych,
 • kwestionariusz diagnostyczny
 • studia przypadków
 • symulacje szkoleniowe

Symulacja hybrydowa RAVEN13 – to to narzędzie edukacyjne wykorzystujące interakcję na żywo z interfejsem internetowym. Symulacja hybrydowa kierowana jest do menadżerów, wysokiej klasy specjalistów, ma na celu ćwiczenie organizacji pracy zespołu, rozwoju pracowników, delegowania zadań oraz sprawnej komunikacji w zespole moderowanej przez lidera. Warsztat ma 80% praktyki i w 20% jest grupową dyskusją. Praca przebiega zgodnie z cyklem Kolba. Dlatego Uczestnicy szybko poznają zasady i stają przed serią wyzwań w sytuacji presji czasu. Uczestnicy po doświadczeniu mają czas na myślenie o skuteczności swoich działań i wdrażaniu zmiany.

Uwaga: Symulacja hybrydowa od strony technicznej wymaga posiadania przez każdego Uczestnika smartfonu z dostępem do Internetu.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie:

 • Powitanie, przedstawienie uczestników, zasady i cele szkolenia, oczekiwania.

2. Kluczowe kompetencje kierownika

 • Zestaw kompetencji menadżerskich – jakie wymagania stawia obecny rynek oraz jakich kompetencji oczekują od przełożonego pracownicy – co konkretnie należy rozwijać w ramach swoich umiejętności będąc kierownikiem
 • Wyniki badań vs rzeczywiste umiejętności
 • Kierownik i jego cele – osobiste i zawodowe – jaka jest najlepsza droga
 • Zasady kierowania ludźmi w zespołach, czy zasady kierowania zespołami
 • Wszystko co już wiesz o kierowaniu, a może nie zawsze świadomie tym pracujesz

3. Sprawdzenie kompetencji kierownika w praktyce

 • interaktywna gra symulacyjna RAVEN13– zadanie zespołowe na forum,
 • zagadnienia i wnioski:
  • rola i zadania lidera
  • kluczowe funkcje kierownika
  • nastawienie na cel i na ludzi
  • sposoby skutecznej komunikacji kierownika jako model komunikacji dla pracowników
  • Organizacja pracy zespołu – strategia, planowanie, organizacja i monitoring wykonanych zadań
  • formułowanie celów i spójna komunikacja celów członkom zespołu
  • zasady organizacji pracy zespołu – integracja i funkcjonowanie zespołu w realizacji zadań
  • określenie zadań pilnych, ważnych i mniej istotnych – ustalanie priorytetów
  • kontrola kierownicza
  • metoda MoSCoW – planowanie i priorytetyzacja zadań
  • Kanban jako narzędzie planowania i kontroli
  • czy pracujemy na wartościach firmy
 • Zasady pracy dobrze zarządzanego zespołu
 • Partycypacja
 • Empowerment
 • Samoorganizacja
 • Iteracje
 • Facylitacja

4. Skuteczność kierownika

 • Identyfikacja nawykowego stylu kierowania
 • Fazy rozwoju zawodowego pracownika a styl kierowania
 • Obszary wywierania wpływu – wywieranie wpływu czy manipulacja
 • Mapa zespołu –praca na realnych sytuacjach z zespołów podległych kierownikom
 • Czynniki budujące autorytet kierownika zespołu – autorytet funkcji, wiedzy i osobowości – budowanie autorytetu jako proces ciągły
 • Wszystko, co decyduje o ocenie szefa
 • Kryteria, ocen i postaw kierowniczych

Dzień 2

1. Budowanie zespołu jako stałe zadanie kierownika

 • Cechy efektywnego zespołu – role w zespole a rola kierownika
 • Dysfunkcje pracy zespołowej – jak im zapobiegać
 • Etapy rozwoju zespołu wg Tuckmana
 • Od synergii do próżniactwa – co blokuje, a co rozwija potencjał zespołu
 • Wartości zespołu – kto i kiedy je wyznacza i czy jest sens ich wyznaczanie.

2. Komunikacja kierownika

 • Prowadzenie rozmów z zespołem i poszczególnymi członkami
 • Spotkania z zespołem – bieżąca komunikacja codzienna – Daily, Stand-Up meeting – tablice zespołu, sprinty, kick-offy,
 • Jak przekazywać złożone informacje i jak informować o trudnych decyzjach
 • Nadawanie i reakcja na informacje zwrotną – przykładowy model informacji zwrotnej, sposoby jej udzielania
 • Modele udzielania informacji zwrotnej – konstruktywna krytyka, informacja zwrot-na rozwojowa, motywująca, korygująca
 • Jak przyjmować informację zwrotną od pracowników jak ją zdobywać i jak o nią prosić aby była prawdziwa i oparta na faktach – to też kluczowe zadania kierownika
 • Komunikacja w konflikcie – konflikt konstruktywny i destrukcyjny.

3. Utrzymanie motywacji i zaangażowania pracowników – motywujące działanie organizacji i kierownika

 • Przede wszystkim jak nie demotywować pracowników – konkretne rozwiązania
 • Kiedy i jak motywować – modele, koncepcje, zasady i rozwiązania
 • Motywowanie pracowników z różnych pokoleń – X, Y, Z.
 • Najbardziej praktyczne podejście do motywowania – co działa u innych, może nie działać u nas,
 • Ciągła zmiana w tym, co konkretnie motywuje każdego z pracowników – opracowanie listy motywatorów dla poszczególnych członków zespołu na chwilę obecną,
 • Typy osobowości, a kluczowe motywacje.

4. Delegowania zadań i powierzanie odpowiedzialności

 • Delegowanie to motywowanie i rozwój – zasada 70-20-10
 • Co planować i delegować – cel – kiedy i jak delegować zadania – dopasowanie sposobu delegowania do kompetencji i dojrzałości pracownika
 • Delegujący styl zarządzania – na czym polega i kiedy go stosować
 • Pięć kroków w delegowaniu zadań i kompetencji,
 • Zakres powierzonej odpowiedzialności, a rodzaj sprawowanej kontroli wykonania
 • Wspieranie podległych pracowników i egzekwowania poleceń.

5. Podsumowanie i wnioski:

 • Indywidualne PDW – Plan Działań Wdrożeniowych,
 • Podsumowanie i ocena szkolenia.

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00