Szkolenie: Efektywność pisemnej komunikacji elektronicznej w pokoleniach X-Y-Z

Opis i cel szkolenia

Informacje ułatwiające obiektywną ocenę wartości tego programu:
Efektywność pisemnej komunikacji elektronicznej, zdeterminowana jest innymi prawami sugestywności i odmiennymi zasadami konstrukcji przekazu, niż zwyczajowa forma komunikatu werbalnego. W komunikacji elektronicznej, droga percepcji treści, przebiega poprzez siatkówkę oka, nie zaś przez Narząd Cortiego w uchu środkowym (tak jak w przekazie fonicznym). Dlatego komunikaty kierowane kanałem elektronicznym, wymagają innych kwalifikacji komunikacyjnych, znacznie różniących się od form komunikacji bezpośredniej.
Reagowanie na treść e-komunikatu pisanego, jest uwarunkowane ponadto, innym dystansem czasu tejże reakcji, odmiennym postrzeganiem formy syntaktycznej przekazu (budowa składniowa treści), percepcją strony zdania (biernej lub czynnej), odbiorem grafemów (odpowiedniki fonemów w komunikatach fonicznych) oraz oddziaływaniem barw i architekturą czcionki.
Uzasadnieniem powyższego treningu jest fakt, że dotychczasowe kierunki rozwoju menedżerskiego nie uwzględniały tego profilu kwalifikacji. Obecnie strumień komunikacji menedżerskiej, jest w przeważającej mierze rozlokowany w kanale e-mailowym, zarówno w roli zarządczej, jak też negocjacyjnej. Efektywne strategie dyspozycji zarządczych, modele wygaszania konfliktów i kontroli impasu oraz algorytmy negocjacyjne w kanale komunikacji elektronicznej, są diametralnie inne. Oto główne powody, uzasadniające popularność i niekwestionowaną przydatność tego programu. Autor J. Spyra.

Cele treningu:

 • Udoskonalenie kwalifikacji menedżerskich poprzez zastosowanie cyber-semantyki w sugestywności e-komunikacyjnej i korespondencji elektronicznej.
 • Rozwinięcie kwalifikacji, pozwalających menedżerom na efektywne wykorzystanie inżynierii tekstu pisanego w wydawaniu dyspozycji zarządczych, komunikatów organizacyjnych, informacyjnych, motywacyjnych, egzekwujących oraz korygujących pracę podwładnych.
 • Osiągnięcie maksymalnej sugestywności w wygaszaniu napięć personalnych i łamaniu impasu personalnego.

Korzyści dla uczestników

Trening ten rozwija umiejętności menedżera w zakresie maksymalnego wykorzystania środków retoryczno-perswazyjnych w korespondencji elektronicznej.
Program kompleksowo wyczerpuje aktualną wiedzę, z zakresu oddziaływania cech i form komunikacji pisemnej na system nerwowy, emocje oraz motywację człowieka.

Metody szkolenia

Forma zajęć: wykładowo – warsztatowa z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.

Uwaga: trening prowadzony jest językiem powszechnie zrozumiałym dla każdego uczestnika, bez względu na jego profil wykształcenia i branżę.

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy- 8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie do komunikacji pisemnej

 • od sumeryjskich piktogramów do Ariala
 • grafemy (digrafy, trigrafy i specyfika ich odbioru w tekście pisanym)
 • różnice w percepcji słowa mówionego i w elektronicznym słowie pisanym
 • charakterystyka percepcji menedżerskiego słowa pisanego
 • emocjonalne korelaty słowa pisanego i determinacja postaw

2. Techniki cyber-semantyki w komunikacji elektronicznej

 • wpływ zjawisk barwnych, architektury czcionki, szyku wierszy i akapitów
 • składnia, strona zdania oraz fonemy/grafemy w determinowaniu reakcji
 • wpływ typu spójników na system nerwowy i reakcje odbiorcy
 • retoryka tyranii – leksemy deontyczne, aletyczne i kwantyfikacyjne
 • Model Logogenu Mortona
 • ejdetyczne strategie sugestywności tekstu
 • dynamiczne formy trybów czasownikowych
 • kreowanie wiarygodności przekazu- ekspresja przymiotnikowa
 • trening adaptacyjny wszystkich treści modułu

3. Menedżerska retoryka słowa pisanego – formuła zadaniowa

 • retoryka egzekwowania-korygowania
 • retoryka demokratyczna i autokratyczna (kierowanie w warunkach presji)
 • Strategia Implantów Psychodynamicznych (SIP)
 • retoryka więzi osobowej i motywacji
 • retoryka zarządzania zadaniową orientacją altruistyczną
 • trening adaptacyjny wszystkich treści modułu

4. Korespondencyjne zarządzanie relacją personalną

 • figury retoryczne w reagowaniu na impas i wygaszaniu napięć
 • strategie sokratejskie
 • strategie dwuskrzydłowe
 • strategie framingowe
 • trening adaptacyjny wszystkich treści modułu

5. Cyber-negocjacje (omówienie instruktażu ujętego w skrypcie)

 • strategia otwarcia – metoda : Wojna Pozorów
 • strategie korespondencyjnego negocjowania ceny
 • kontr-taktyki w reagowaniu na negocjacje podstępne
 • technika Gejzerów w rekapitulacji negocjacyjnej
 • kontrola impasu negocjacyjnego i strategie zamknięcia
 • sugestie w zakresie cyber-profilowania negocjacyjnego

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestników10:00 - 11:00
Zajęcia11:00 - 12:00
Przerwa12:00 - 13:00
Zajęcia13:00 - 14:00
Obiad14:00 - 15:00
Zajęcia15:00 - 16:00
Przerwa16:00 - 17:00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00