Szkolenie: Doskonalenie umiejętności menadżerskich z wykorzystaniem gry symulacyjnej

Opis i cel szkolenia

Zobacz narzędzie

Zobacz terminy szkolenia otwartego

To, co charakteryzuje dobrego menadżera, to umiejętność odgrywania wielu ról równocześnie oraz elastyczne działanie w zależności od okoliczności. Badania Henriego Mintzberga kanadyjskiego profesora, ekonomisty i specjalisty od zarządzania wskazują, że tylko skuteczni menedżerowie potrafią odgrywać i odgrywają aż dziesięć odmiennych ról, które podzielił na trzy grupy: decyzyjne, interpersonalne i informacyjne. Dlatego umiejętność wchodzenia w role, jest dla menadżera umiejętnością tak samo ważną, jak choćby planowanie czy organizowanie.

Podczas szkolenia z wykorzystaniem symulacji uczestnicy mogą doskonalić umiejętność wchodzenia w role, często zupełnie odmienne niż te zawodowe, a mimo to doskonalące zawodowe kompetencje. Stawiani są przed złożonym problemem, który muszą rozwiązać podejmując konkretne działania. Dzięki temu mają możliwość praktykowania, doświadczania, obserwowania siebie i innych podczas rozwiązywania problemów czy konfliktów, podejmowania decyzji, realizacji celów itp. Symulacja stawia uczestników przed wyzwaniem wchodzenia w bardzo konkretne role, a im lepsza umiejętność wchodzenia w rolę, tym lepsze wyniki – jak w życiu.

Do kogo adresowane jest szkolenie:
 • do menadżerów z każdego poziomu zarządzania organizacją niezależnie od jej profilu działalności, wielkości czy zasięgu;
 • do kierowników zespołów projektowych i zespołów formalnych;
 • do pracowników działów personalnych, którzy chcą być partnerami dla zarządów i dla menadżerów w firmie, w której pracują;
 • do właścicieli firm;
 • oraz do osób, które poszukują możliwości rozwoju własnych kompetencji w rzeczywisty i niestandardowy sposób.
Cele główne szkolenia z wykorzystaniem symulacji:

Symulacja stanowi wyzwanie, podczas którego każdy z uczestniczących w niej menadżerów może sprawdzić:

 • czy potrafi równoważyć własny interes z dobrem wspólnym.
 • czy pamięta, że realizacja indywidualnego celu nie zawsze gwarantuje efekty w organizacji.
 • Pozwala na autorefleksję w odniesieniu do swoich umiejętności menadżerskich zarówno na poziomie lidera jak i członka zespołu.

Oparta jest na dylemacie wspólnego pastwiska,

 • co pozwala menadżerom w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach zobaczyć, jak funkcjonuje społeczność, w której każdy dąży do osiągnięcia tylko swoich celów.
 • Dzięki założonym wskaźnikom efektywności, pozwala dostrzec wpływ działania poszczególnych osób na wynik organizacji.

Każdy z menadżerów otrzymuje odpowiedzialną rolę, w której ma szansę wykazać się własnymi kompetencjami w zakresie:

 • podejmowania decyzji,
 • zachowania w sytuacji presji czasu,
 • skutecznego komunikowania się z innymi,
 • orientacji na cel,
 • partycypacji i współpracy
 • oraz inicjatywy w poszukiwaniu informacji kluczowych dla podjęcia ostatecznych wyborów.

Poprzez połączenie interakcji na żywo z elementami rzeczywistości online, gracze angażują się w dyskusje prowokujące refleksję nad własnymi kompetencjami i uczące współpracy oraz szacunku dla odmiennych poglądów oraz różnych umiejętności członków zespołu.

Pomaga w doskonaleniu umiejętności tworzenia silnych zespołów, które potrafią się komunikować, współdziałać i wypracowywać rozwiązania dążące do rozwoju dobra całej organizacji.

leadership

Korzyści dla uczestników

Korzyści, które uzyskują Uczestnicy szkolenia z wykorzystaniem symulacji:

 • w sposób realny i niestandardowy doskonalą umiejętność wchodzenia i odnajdywania się w różnych rolach na wszystkich trzech poziomach: decyzyjnym, interpersonalnym i informacyjnym;
 • rozwijają umiejętności podejmowania decyzji adekwatnych do potrzeb i sytuacji w zespole i całej organizacji;
 • ćwiczą umiejętności argumentowania własnych decyzji i wyborów oraz bycia elastycznym w sytuacji zmieniających się warunków;
 • zdobywają wiedzę na temat własnych strategii stosowanych w sytuacji konfliktów oraz konsekwencji ich stosowania;
 • doskonalą, pogłębiają i rozwijają umiejętności oceny, tworzenia i usprawniania procesów komunikacyjnych w grupie;
 • kształcą umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy do samoanalizy i analizy efektywności własnych działań w sytuacjach interakcji społecznych wymagających od menadżera wysokich kompetencji społecznych;
 • nabywają motywację do angażowania się w podejmowanie wyzwań związanych z działaniami w obszarze odpowiedzialności za dobro wspólne w zespole i w całej organizacji;
 • wypracowują otwartość na różnorodność w zespole i organizacji (multigeneracyjność, wielokulturowość) zarówno na poziomie wiedzy, umiejętności jak i wartości,
 • pracują na wspólny wynik, mając świadomość i potrzebę realizacji własnych celów.

Metody szkolenia

To aktywny i dynamiczny warsztat w całości oparty na symulacji oraz dyskusjach i analizach wymagających i wymuszających interakcje i współdziałanie wśród uczestników szkolenia.

Opis symulacji:

 to innowacyjne narzędzie edukacyjne – to interaktywna i niezwykle angażująca gra symulacyjna z podziałem na role, w której trzeba spodziewać się dużej dawki interakcji na żywo, wspieranych przez internetowy interface gry.

Symulacja składa się z 3 rund, (każda trwa 2 godziny), które oddają kolejne zebrania zespołu z symulacji. W każdej następnej rundzie uzależniona jest od decyzji podjętych przez graczy w rundzie poprzedzającej. Osoby uczestniczące w niej wcielają się w różne role i mają za zadanie wspólnie i demokratycznie podejmować decyzje komunikując się i dyskutując. Gracze zdobywają punkty za realizację swoich celów oraz za podjęcie konkretnych decyzji przez zespół. Punkty są również za wysokie wartości 5 wskaźników efektywności, które wyrażają najwyższe wyniki, ale jeżeli którykolwiek ze wskaźników na koniec gry będzie zły – wszyscy uczestnicy przegrają.

Uwaga: Pracuje się w drużynie składającej się 7-8 osób maksymalnie.

W 2015 roku, symulacja została nagrodzona prestiżową nagrodą World Summit Youth Award (WSYA). W kategorii nagród dla młodych przedsiębiorców, którzy wykorzystują nowe technologie do wspierania światowego rozwoju. Nagroda przyznana jest przez International Center for New Media, a partnerem strategicznym jest m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Nagrodzoną Autorką gry jest Polka, a gra oparta jest na autentycznej historii konkretnej polskiej miejscowości.

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie do szkolenia

 • Określenie zasad wspólnej pracy, zaprezentowanie metod pracy z wykorzystaniem symulacji, przedstawienie celów warsztatu oraz indywidualnych potrzeb, poznanie się Uczestników szkolenia.
 • Czym jest rola – role w życiu i w pracy – czy wartości z tych ról są zbieżne czy nie.

2. Role menadżera

 • Role menadżera wg H. Mintzbergera – decyzyjne, interpersonalne i komunikacyjne
 • Sukcesy w roli, mistrzostwo w działaniu – jak wypracować mistrzostwo w każdej z ról
 • Role menadżera – co ma wpływ na sukces w ich odegraniu
 • Świadomość preferencji własnych ról – co jest moją przewagą, a nad czym warto popracować

3. Pierwsza runda symulacji

 • Wprowadzenie – przyznanie ról,
 • Zapoznanie się z instrukcją ogólną oraz instrukcjami szczegółowymi
 • Rozegranie rundy pierwszej
 • Sprawdzenie wyników z pierwszej rundy
 • Refleksje i wnioski do rundy drugiej.

4. Cel indywidualny i cel zespołowy – podejmowanie decyzji – menadżerskie role decyzyjne

 • Wskaźniki efektywności – gra vs rzeczywistość
 • Podejmowanie decyzji, wyznaczanie celów w zespole i ich komunikowanie
 • Monitorowanie realizacji celu i zadań
 • Czego unikać przy określaniu celów i zlecaniu zadań
 • Podejmowanie decyzji i ich konsekwencje i wpływ na wyniki zespołowe – model sieci
 • Grupowe podjęcie decyzji – poszukiwanie optymalnego rozwiązania

5. Druga runda symulacji

 • Zapoznanie się z instrukcją ogólną oraz instrukcjami szczegółowymi
 • Rozegranie rundy drugiej
 • Sprawdzenie wyników z drugiej rundy
 • Refleksje i wnioski do rundy trzeciej.

Dzień 2

6. Konflikt w zespole – komunikacja w konflikcie – menadżerskie role interpersonalne

 • Komunikacja obronna w konflikcie wg J. Gibba;
 • Co wpływa na eskalację zachowań konfliktowych, a jak panowanie nad emocjami prowadzi do konstruktywnych rozwiązań;
 • Rozpoznanie własnych stylów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • Konsekwencje sztywnego stosowania poszczególnych stylów
 • Wpływ postaw i wartości menadżera na wynik pracy w zespole.

7. Trzecia runda symulacji

 • Zapoznanie się z instrukcją ogólną oraz instrukcjami szczegółowymi
 • Rozegranie rundy trzeciej
 • Sprawdzenie wyników z trzeciej rundy i z całej symulacji – porównanie wyników indywidualnych w kontekście poziomu wskaźników efektywności wskazujących na ostateczny wynik działań zespołu
 • Refleksje i wnioski po symulacji
 • Wskaźniki efektywności – gra vs rzeczywistość – określenie wskaźników efektywności współpracy i komunikacji w odniesieniu do własnych zespołów.

8. Style komunikacyjne i style funkcjonowania społecznego – menadżerskie role informacyjne

 • Fakty i interpretacje – Model komunikacyjny „Trzy światy” – jak to, co myślimy wpływa na to co mówmy
 • Zasady skutecznej argumentacji
 • Merytoryczna dyskusja – cztery poziomy treści i emocji w komunikacji
 • Sztuka zadawania pytań oraz umiejętność poszukiwania informacji
 • Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

9. Zakończenie szkolenia

 • Wskaźniki efektywności współpracy i komunikacji zespołu, w którym pracuję – indywidualne wypracowanie przez każdego Uczestnika szkolenia.
 • Co ja konkretnie mogę zrobić, aby zespół, w którym pracuję miał lepsze wyniki – praca indywidualna każdego Uczestnika szkolenia.

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00