Szkolenie: Analiza sprawozdań finansowych

Opis i cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności w zakresie zrozumienia i analizy sprawozdań finansowych.

Korzyści dla uczestników

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się:

 • w jaki sposób interpretować sprawozdania  finansowe
 • jakie informacje zawarte są w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego,
 • czym jest analiza pozioma i pionowa,
 • jakich informacji dostarcza analiza wskaźnikowa,

Metody szkolenia

 • praca w małych grupach,
 • dyskusje na forum,
 • studia przypadków,
 • scenki rodzajowe,
 • przypadki indywidualne Uczestników, możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe

Program szkolenia

Dzień 1 i 2

1. Wprowadzenie do analizy sprawozdań finansowych
 • Cele i zasady analizy sprawozdań finansowych
 • Praktyczne źródła informacji przy analizie dokumentów finansowych
 • Narzędzia analizy sprawozdań finansowych (analizy odchyleń, narzędzia statystyczne, podstawy porównań)
2. Treść i zasady analizy sprawozdań finansowych – omówienie zasad i praktyczny warsztat z wykorzystaniem sprawozdań finansowych
3. Analiza bilansu najważniejszego sprawozdania finansowego
 • Pozioma i pionowa analiza bilansu
 • Analiza zależności między strukturą aktywów i pasywów, złote zasady bilansowa i finansowa
 • Analiza składników majątku i struktury źródeł finansowania
 • Bilans księgowy, a bilans analityczny czyli perspektywa kapitału zaangażowanego i zastosowanego
4. Analiza rachunku zysków i strat
 • Czynniki kształtujące wynik finansowy, zasady identyfikacji na podstawie dokumentów finansowych
 • Formalne i analityczne wyniki finansowe (EBIT, EBITDA, EBITDAR, NOPAT)
 • Zarządcze układy budowania wyniku finansowego
5. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
 • Zasady tworzenia rachunku przepływów pieniężnych (przychód a wpływ, koszt a wydatek)
 • Znaczenie analityczne przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
 • Znaczenie kapitału obrotowego w analizie przepływów pieniężnych
 • Cash flow zarządczy – analityczne układy danych
6. Płynność finansowa i narzędzi zarządzania płynnością
 • Istota płynności finansowej, pojęcie braku płynności i nadpłynności
 • Pomiar i ocena płynności finansowej

               o Metody statyczne analizy płynności
               o Wskaźnik płynności CR, QR, płynność natychmiastowa
               o Dynamiczne metody analizy płynności wskaźniki wystarczalności pieniężnej, wskaźniki wydajności pieniężne

 • Kapitał obrotowy netto i zarządzanie kapitałem obrotowym, wskaźniki cyklu, wskaźniki rotacji składników kapitału obrotowego, cykl konwersji gotówki (CCC)
 • Metody zarządzania zapasami, modele zamawiania, monitorowania i utrzymywania zapasów
 • Zarządzanie należnościami, istota kredytu kupieckiego, wyznaczenie poziomu kredytu kupieckiego, planowanie w warunkach inflacji i wzrostu cen
 • Polityka spłaty zobowiązań
 • Praktyczne zarządzanie i planowanie płynności w ramach miesiąca, budowa preliminarza płatności
7. Analiza rentowności i wskaźniki oceny rentowności
 • Klasyczne pojęcie rentowności, wskaźniki rentowności praktyczne zasady kalkulacji i interpretacji
 • Pogłębiona i przyczynowa analiza rentowności (dwuczynnikowa i trójczynnikowe rozwinięcie rentowności kapitału własnego)
 • Strategia cenowa, a analiza rentowności
 • Analiza zysku ekonomicznego, ekonomiczna wartość dodana (EVA ) zasady kalkulacji i interpretacji, ROIC
8. Wskaźniki sprawności działania przedsiębiorstwa (wskaźniku operacyjności kosztów, wskaźniki rotacji i produktywności majątku)
9. Analiza zadłużenia
 • Statyczne wskaźniki oceny poziomu zadłużenia
 • Wskaźniki zdolności do obsługi długu
 • Kowenanty bankowe
10. Czy to wiarygodny partner biznesowy – warsztaty z analizy sprawozdań finansowych
11. Metody scoringowe – jak banki i instytucje finansowe oceniają kondycję finansową, modele ratingowe, modele dyskryminacyjne – przegląd najlepszych praktyk

Harmonogram szkolenia

Rejestracja uczestnikówod godz. 9:40
Zajęcia10:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 17:00
Zajęcia9:00 - 11:00
Przerwa11:00 - 11:15
Zajęcia11:15 - 13:00
Obiad13:00 - 13:40
Zajęcia13:40 - 15:00
Przerwa15:00 - 15:10
Zajęcia15:10 - 16.00

Wartość inwestycji

Zapraszam do kontaktu w celu oszacowania wartości inwestycji dla Twojej firmy!
Mail: biuro@onestepup.pl
Telefon: 22 428 11 11

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00