Regulamin zgłoszeń

Regulamin uczestnictwa
Definicje
§1
Ilekroć niniejszy regulamin wspomina o:

Organizatorze – należy przez to rozumieć One Step Up Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Korczaka 8/62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000760780, Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XVII KRS, NIP 5342590119
Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, który zgłosił się na/zakupił szkolenie u Organizatora;
Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę wpisaną na karcie zgłoszeniowej jako uczestnik szkolenia;
Szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenie będące w ofercie Organizatora;

Realizacja
Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez przesłanie uzupełnionej Karty Zgłoszeniowe do Organizatora poprzez:

  •  formularz on-line umieszczony na stronie internetowej www.onestepup.pl
  • przesłanie poczta e-mail na adres: zgloszenia@onestepu.pl

2. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednocześnie zobowiązaniem do opłacenia szkolenia
3. Organizator potwierdzi drogą mailową odbycie się szkolenia na 6-7 dni przed planowanym jego terminem oraz przekaże niezbędne informacje organizacyjne.
4. Brak płatności za szkolenie w wyznaczonym terminie powoduje wykreślenie z listy uczestników

Płatności

1. Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, ciepły posiłek.
2. Cena szkolenia nie obejmuje: kosztów dojazdu oraz ewentualnych noclegów.
3. Organizator na prośbę Klienta może dokonać rezerwacji.
4. Koszt rezerwacji miejsca noclegowego pokrywa Klient.
5. Wpłaty należ dokonać na Rachunek bankowy One Step Up znajdujący się na Fakturze, tj.: 60 1140 2004 0000 3202 7828 5201
6. Klient akceptuje Faktury VAT bez podpisu Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, jeśli nie zbierze się wymagana liczba osób. Liczba ta jest ustalana indywidualnie dla każdego szkolenia. O zmianie terminu szkolenia Klienci zostaną powiadomieni mailowo.

Rezygnacja ze szkolenia

1. Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa, w przypadku, kiedy jest dokonana pisemnie w terminie 7 dni przed szkoleniem.
2. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztu szkolenia.
3. W powyższych zasad wyłączone są rezerwacje noclegowe, których Organizator dokonuje na rzecz Klienta. W tym wypadku decyduje polityka danego hotelu i każdy przypadek rozstrzygany będzie indywidualnie.
4. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, jest on zobowiązany do oddania pełnej kwoty wpłaconej za szkolenie.

RODO

Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestnika jest One Step Up Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów, komunikacji między Uczestnikiem a Organizatorem, przekazywania informacji o działalności Organizatora oraz wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynikają z regulacji prawnych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres biuro@onestepup.pl. Można również złożyć skargę do organu nadzorującego.

Pozostałe

1. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Organizator z przyczyn od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców. Z tego tytułu Klientowi nie przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia/kursu.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez siebie na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.
6. Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00