Delight Index™

To narzędzie, które mierzy klimat w organizacji w ujęciu funkcjonalnym, co pozwala określić czy panujący w firmie klimat (umiarkowany, łagodny lub surowy), jest odpowiedni do jej potrzeb rozwojowych., czyli bada nie tylko to jak jest, ale też to jak powinno być.

Kiedy wykorzystywać narzędzie Delight Index™

 • Kiedy chcesz sprawdzić, czy Twoja firma stwarza taki klimat, aby pracownicy rozwijali w sobie te kompetencje, których firma od nich oczekuje
 • Kiedy pracujesz nad strategią biznesową firmy i potrzebne są ci informacje na temat słabych i mocnych wewnętrznych stron organizacji
 • Kiedy pracujesz nad strategią personalną i potrzebujesz wiarygodnych danych do zaplanowania konkretnych działań w obszarze ZZL
 • Kiedy chcesz się dowiedzieć, w sposób najbardziej trafny, jakie obszary działalności firmy wymagają zmiany lub modyfikacji,
 • Kiedy chcesz w sposób wiarygodny i trafny zbadać realne potrzeby rozwojowe pracowników i zgodnie z tym zaplanować zintegrowane programy rozwojowe adekwatne do etapu rozwoju organizacji
 • Kiedy stosowane do tej pory narzędzia badania potrzeb rozwojowych nie przynosiły oczekiwanych rezultatów
 • Kiedy chcesz, aby wartości firmy i jej kultura organizacyjna stała się żywym i przestrzeganym przez pracowników zasobem, a nie tylko martwym zapisem na stronie www
 • Kiedy nie wiesz jak, lub nie możesz wprost zapytać swoich pracowników czego potrzebują, aby uruchomić w sobie kluczowe dla firmy zasoby
 • Kiedy potrzebujesz narzędzia, dzięki któremu dowiesz się co zrobić, aby poprawić relacje w firmie, zadbać o komfort pracy pracowników i poprawić wyniki finansowe firmy.

 Korzyści z zastosowania Delight Index™

 •  Bardzo szerokie spektrum informacji na temat tego jak pracownicy postrzegają firmę, jak widzą ją klienci oraz jak na nią patrzą współpracownicy i partnerzy biznesowi
 •  Możliwość nie zakłóconego obawami i lękiem przed oceną, dialogu z pracownikami na temat stwarzanych warunków do rozwoju kluczowych kompetencji
 •  Możliwość podejmowania trafnych decyzji dotyczących inwestycji w programy rozwojowe dla pracowników
 • Pozyskanie wiedzy na temat mocnych i słabych stron organizacji, a dzięki temu możliwość podejmowania szybkich działań
 • Możliwość wyprzedzania konkurencji dzięki pozyskaniu informacji na temat obrazu firmy na tle konkurencji – (dzięki informacji od klientów oraz współpracowników)
 •  Szerokie, systemowe spojrzenie na klimat i kompetencje w organizacji
 • Pozyskanie wyników ilościowych i jakościowych umożliwiających pogłębione badania i pozyskiwanie dodatkowych szczegółowych informacji na temat nastrojów w firmie i zaangażowania pracowników
 • Możliwość badania klimatu organizacji bez ograniczeń czasowych i lokalizacyjnych
 • Praca na nowoczesnym, sprawdzonym i bardzo elastycznym, a dzięki temu trafnym narzędziu rozwoju organizacyjnego.
Etapy pracy z wykorzystaniem narzędzia:
Etap I

Przygotowanie narzędzia do wykorzystania w konkretnej organizacji:

 Opcja I

Można wykorzystać to, co Delight Index™ oferuje w swojej wyjściowej wersji, czyli zestaw wskaźników oparty na grupach kompetencji Organizacji Przyszłości. Są to cztery grupy kompetencji Samoprzywództwo, Adaptacyjność, Innowacyjność i Przedsiębiorczość. W ramach każdej grupy występuję cztery kompetencje, a każda kompetencja została opisana czterema wskaźnikami behawiorlanymi. W przypadku tej opcji badanie może nastąpić od razu po zakupieniu przez Klienta, licencji do badania.

 Opcja II

Aby narzędzie było jak najbardziej trafne dla danej organizacji, czyli aby mierzyło to, co ma mierzyć, warto wypełnić narzędzie wskaźnikami charakterystycznymi dla danej organizacji. Można do tego wykorzystać już istniejący w firmie model kompetencji lub można go zbudować.

 W przypadku posiadania modelu kompetencyjnego, praca przebiega w czterech krokach:

LpZadanieKto wykonuje
1Wybór kompetencji do badania, może też być wykorzystany pełny model kompetencyjnyrealizuje to Klient sam lub z pomocą Konsultanta
2Wybór grup respondentów oraz liczby osób z każdej grypyo tym decyduje Klient, Konsultant może służyć doradztwem. To może być: zarząd, kadra menedżerska, pracownicy, współpracownicy i partnerzy, klienci.
3Wdrożenie modelu kompetencji do narzędziarealizuje to certyfikowany Konsultant.
4Rozpoczęcie badania poprzez rozesłanie linków do badania dla wszystkich respondentów – zainicjowanie badania z poziomu platformy narzędziarealizuje to certyfikowany Konsultant

 

W przypadku braku modelu kompetencyjnego w organizacji, praca przebiega w pięciu krokach:

LpZadanieKto wykonuje
1Zbudowanie modelu kompetencyjnego opisanie go wraz z opisem wskaźników behawioralnychrealizuje to Klient sam lub z pomocą Konsultanta.
2Wybór kompetencji do badania, może też być wykorzystany pełny model kompetencyjnyrealizuje to Klient sam lub z pomocą Konsultanta
3Wybór grup respondentów oraz liczby osób z każdej grypyo tym decyduje Klient, Konsultant może służyć doradztwem. To może być: zarząd, kadra menedżerska, pracownicy, współpracownicy
i partnerzy, klienci.
4Wdrożenie modelu kompetencji do narzędziarealizuje to certyfikowany Konsultant.
5Rozpoczęcie badania poprzez rozesłanie linków do badania dla wszystkich respondentów – zainicjowanie badania z poziomu platformy narzędziarealizuje to certyfikowany Konsultant

 

 Etap II

Przeprowadzenie badania.

Badanie może przeprowadzić tylko certyfikowany Konsultant, który ma dostęp do Platformy badania.

 Proces badania przebiega w trzech krokach:

LpZadanieKto wykonuje
1Rozesłanie linków do badania do respondentów wraz z zaproszeniem do badaniarealizuje to certyfikowany Konsultant
2Monitorowanie przebiegu procesu badania, automatyczna informacja z Platformy po zrealizowaniu badania przez kolejnych 25% respondentówinformacje otrzymuje Konsultant oraz Klient na dowolne, wskazane adresy mailowe.
3Po badaniu wygenerowanie raportu/raportów i przekazanie ich Klientowirealizuje to certyfikowany Konsultant…

 

Etap III

Analiza raportu/raportów. Raporty są tylko i wyłącznie grupowe, a badanie jest anonimowe.

 Ten proces przebiega w trzech etapach:

LpZadanieKto wykonuje
1Analiza danych ilościowych i jakościowychRealizuje to Konsultant wraz z Klientem
2Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami grup respondentów w celu pogłębienia wiedzy na temat tego, co wyszło w badaniu i zostało zaraportowanemoże to realizować sam Klient, ale po wcześniejszym uzgodnieniu
z Konsultantem, planu wywiadów pogłębionych, lub realizuje to sam Konsultant.
3Zaprezentowanie wyników badania i wniosków przed przedstawicielami wybranych lub wszystkich grup respondentówrealizuje to Klient z pomocą Konsultanta, lub sam Klient, lub sam Konsultant.

 

Etap IV

Rekomendacje do rozwoju na różnych poziomach organizacji oraz wdrożenia działań. Każdy z poniższych kroków Klient może realizować sam, jednak rekomenduje się współpracę z Konsultantem zewnętrznym ze względu na jego rolę osoby spoza organizacji, co daje firmie możliwość spojrzenia na siebie z szerszej perspektywy.

  Ten proces może przebiegać w siedmiu etapach:

 1. Na podstawie wyników badania Delight Index™, przygotowanie rekomendacji do rozwoju:
  • Na poziomie struktury organizacyjnej
  • W obszarze zarządzania organizacją
  • W obszarze rozwoju i szkoleń pracowników
  • W strategiach motywowania pracowników
  • W obszarze budowania relacji i współdziałania zarówno z klientem zewnętrznym jak
   i wewnętrznym.
 2. Przygotowanie programu rozwoju kompetencji – dobór metod, technik, wskazanie konkretnych obszarów tematycznych
 3. Zaplanowanie procesu zmian w podziale na etapy oraz z podziałem na role osób monitorujących poszczególne etapy procesów lub całe procesy..
 4. Wskazanie grup biorących udział w procesach zmian, w programach rozwojowych w projektach innowacyjnych itp.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla całego przedsięwzięcia.
 6. Wdrożenie rekomendowanych i zaplanowanych działań.
 7. Monitorowanie postępów oraz stałe korygowanie w przypadku słabych efektów.

 

Na Etapie IV, rekomendowane są wszystkie wskazane kroki, jednak to Klient sam decyduje, które z nich zrealizuje i czy zrobi to sam, czy z pomocą Konsultanta zewnętrznego.

Narzędziem Delight Index™ może posługiwać się tylko certyfikowany konsultant.

 

 

 

Zainteresowanych zastosowaniem narzędzi zapraszamy do kontaktu:
Tel. +48 22 428 11 11
Mail: biuro@onestepup.pl

 

Kontakt

Bartosz Bartczak

Partner biznesowy

Krzysztof Słowik

Partner biznesowy

Damian Puchniarz

Kierownik działu handlowego

zobacz więcej

One Step Up Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Biuro czynne:

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00